Stifting YFKE-FBO

De stifting is yn it libben roppen troch de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) om in nije oersetting fan de Bibel yn it hjoeddeisk Frysk te realiseren. 

It Bestjoer

Lûtsen Kooistra, foarsitter

drs. Lûtsen Kooistra studearre filosofiy oan de Vrije Universiteit en wurke as sjoernalist by Het Binnenhof, as haad kommunikaasje by it Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en as haadredakteur/direkteur bij it Friesch Dagblad/Het goede leven.

Bop Pruiksma, koördinator

Bop Pruiksma wie muzykleraar oan it Bogerman College yn Snits en dirigent fan ferskate koaren en lid fan de redaksje fan it Lieteboek, Sjonge en bidde thús en yn tsjerke (2015), de Fryske oersetting fan it: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk (2013)

Jelle Cnossen, skriuwer

Jelle Cnossen studearre Telematica (MSc), wie wurksam by de koopfaardij, de telekommunikaasje yndustrie en hie yn advies bedriuw. Hy realisearre mei in reorganisaasje plan foar PGDrachten en is aktief yn bestoerlyke funksjes.

Wessel Rozendal ponghâlder

Wessel Rozendal wurke yn ferskate funksjes by de Rabobank, benammen as adviseur bedriewen en is belûtsen by ferskate (frijwilligers) organisaasjes

Organogram

YKFE

Lûtsen Kooistra

Anne Marike Dijkstra

Wessel Rozendal

Jelle Cnossen

Geert van der Heide

Bob Pruiksma

YKFE-FBO

Lûtsen Kooistra

Jelle Cnossen

Wessel Rozendal

Bob Pruiksma

Projekt sekretariaat

Titia van Milgen

Externe kontakten

 

Fryske akademy

 

Hindrik Sijens

 

ETCBC VU

 

Lênart de Regt

 

Royal Jongbloed

 

Jannes Hessels

 

NBG

 

Rieuwerd Buitenwerf

 

Sybout van der Meer

 

NDC Mediagroep

 

Pier Baarsma

 

Friesch Dagblad

 

Ruth Peetoom

 

FB Oranjewoud

 

Jorrit Volkers

 

Wurkgroep WFBO

Eep Talstra

Lênart de Regt

Liuwe Westra

Rolf Bremmer

Lútsen Kooistra

Jelle Cnossen

Bob Pruiksma

Redaksje

Eep Talstra

Lênart de Regt

Liuwe Westra

Rolf Bremmer

Oersetters

Oersetkoördinaasje

Bob Pruiksma

Fûnswinning

Jelle Cnossen

Wessel Rozendal

Anne Marike Dijkstra

Geert van der Heide

Rie fan Advys

Geert Benedictus (foarsitter)

Jannewietske de Vries

Anja Hage

Pier Eringa

Komitee fan oanrikkemendaasje

P.Baarsma (algemien direkteur NDC), W. Beekman (klassis-predikant Fryslân), P. Bergsma (Ried fan de Fryske Beweging), B. Bilker (publisist), S. Buma (boargemaster Ljowwert), J. Folkerts (foargonger Bethel Drachten), H. Feenstra (algemien direkteur Prisma), A.G. Hoekema (dosint Doopsgezind Seminarie), S,E, Huisman (foarsitter Krûspunt), O. de Jong (skriuwer), C. van der Kooi (em. heechleraar systematyske teology VU), B. Looper (direkteur Tresoar), S. van der Meer (âld-foarsitter NBG), R. Roukema (heechleraar iere kristendom PThU), G.J. Segers (politikus ChristenUnie), D.J. Steensma (klassis Ljouwert CGK)