FBO basis ynformaasje Project Fryske Bibeloersetting

Basisynformaasje Projekt Fryske Bibeloersetting (FBO) In projekt fan de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske EaretsjinstSeptimber 2020 Doelstelling It projekt Fryske Bibeloersetting (FBO) hat as doel in nije Bibeloersetting yn it Frysk ta te rieden en wol it Wurd...

FBO prosedure bibeloersetten

Prosedure Bibeloersetten Wurkgroep Fryske Bibeloersetting fan de YKFE 25 augustus 2020 It op ‘e nij oersetten fan de Bibel yn de Fryske taal is troch it bestjoer fan de YKFE delegearre oan de Wurkgroep Fryske Bibeloersetting.De Wurkgroep bestiet út fjouwer...