It projekt Fryske Bibeloersetting (FBO) hat as doel in nije Bibeloersetting yn it Frysk ta te rieden en wol it Wurd fan God yn hjoeddeisk Frysk fersteanber meitsje