Projektorganisaasje

Ut namme fan de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) liedt de Wurkgroep Fryske Bibeloersetting (WFBO) it projekt FBO, dat de Fryske Bibel ta stân bringe sil.

De WFBO fungearret as einredaksje foar it projekt; de koördinator makket hjir diel fan út. De WFBO beslist oer de tekst en leit dizze oan de YKFE foar.

It projekt wurket mei in tal oersetters foar it Alde Testamint en it Nije Testamint. De Classis Fryslân fan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hat yn oktober 2018 har stipe oan it projekt tasein. Salang’t it proses rint, binne der in stikmannich meilêsgroepen. De Fryske Akademy sil oer it Fryske taalgebrûk rieplachte wurde.

Redaksje

 • Prof. Dr. Eep Talstra (Aldtestamintikus) 
 • Dr. Lénart de Regt (0ersetkoördinator by de UBS en kontaktman ETCBC) 
 • Dr. Liuwe Westra (Nijtestamintikus)
 • Prof. Dr. Rolf Bremmer (Frisist)
 • Bop Pruiksma (koördinator, lid bestjoer SFBO)

 

Oersetters

 • Ds. Jan Finnema
 • Ds. David de Jong
 • Dhr. Dooitze de Jong
 • Dr. Emke Jelmer Keulen
 • Drs. Adri Terlouw
 • Da. Flora Visser – van Enkhuizen
 • Dr. Cor Waringa

 

Meilêzers